Semalt: WordPress Çaga mowzugy - Näme üçin we nädip döretmeli

Hakyky durmuşda çagalar ene-atalaryň mirasdüşerleri bolup, ulularyň gowy we erbet endiklerini, şeýle hem ulularyň şahsyýet aýratynlyklaryny aňsatlyk bilen uýgunlaşdyryp bilerler. Şol bir wagtyň özünde, ejeleriniňem, kakalarynyňam bermedik käbir aýratynlyklary bar. WordPress mowzuklary bilenem şony aýdyp bilersiňiz. Göçürip alýan, satyn alýan ýa-da gurnan ähli WordPress mowzuklaryňyz üçin dürli maksatlara laýyk gelýän miras galan we gowy bilýän çaga mowzugy bar.

Bu ýerde Aleksandr Peresunko, bir ýokary hünärmeni bir maglumat berýär Semalt WordPress çaga Mowzuklar döretmek nähili we näme üçin.

Näme üçin Çaga temasyny döretmeli:

Çaga mowzuklary, ene-atalarynyň mowzuklarynyň şablonlaryny, ýerleşişlerini we stillerini ýok edip we miras alyp biler. WordPress-de Çaga mowzugy özbaşdak bar, ýöne köp funksiýany ýerine ýetirmek üçin esasy mowzuklar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Ene-atasyna bagly we diňe esasy mowzuk gurlanda we WordPress sahypaňyzda işjeň bolanda işjeňleşdirilip bilner. Çaga temasyny döredeniňizde, iki sany esasy zady ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz:

  • Çaga mowzugyňyzyň ady bilen bukjada täze katalog goşmaly.
  • Täze bukjadaky styles.css faýly aýratyn sözbaşy maglumatlary bilen girizilmelidir.

Çaga temasyny döredeniňizden soň, adaty ene mowzuklary ýaly maglumatyň bardygyny görersiňiz. Çaga mowzuklaryny döretmegiňiziň bir sebäbi, haýsy web sahypalary üçin haýsy ene-atalaryň mowzuklaryna has laýykdygyny WordPress-e aýtmagydyr.

Çaga mowzugyny nädip döretmeli:

Aşakdaky nokatlary ýatda saklap, çaga temasyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz.

1. Täze katalog goşuň we styles.css faýlyny redaktirläň

Birinji ädim, çaga mowzugyňyzyň ady bilen bar bolan mowzugyňyza täze katalog goşmak we sazlamalaryny sazlamakdyr. Bu möhüm ädim, we ony nädip redaktirlemelidigini bilmeseňiz, stil.css faýlyna hiç zat etmeli däl. Bu faýl, WordPress-iň sözbaşy bölüminde bar we sahypaňyz, ýerleşýän ýeri we mazmuny barada anyk maglumat bar. Onlyeke-täk mesele, sözbaşy maglumatyny aňsatlyk bilen redaktirläp bolmaýar. Şeýle-de bolsa, şol tankytlar barada bir zat bilýän bolsaňyz, mowzugyňyzyň sözbaşy bölümine aýratyn kod girizip bilersiňiz.

2. Ene-atanyň mowzugyny redaktirlemek

WordPress-de çaga temasyny döredeniňizde esasy mowzugy dogry redaktirlemeli we onuň stilleri barada hemme zady bilmeli. Dogrusyny aýtsak, kesgitli stil ýok, we esasy mowzuklaryň esasy stilleri bar. Şeýle-de bolsa, çaga temasyndan has gowy netijeler almak üçin olary el bilen redaktirläp we interwebleri skanirläp bilersiňiz.

3. Funksiýalar.php faýly goşmak

Çagaňyzyň mowzugyna öňküsinden has gowy görünmek üçin bir funksiýa.php faýly goşmak isleýän bolsaňyz, belli bir kod girizmeli we mowzugyňyzyň sazlamalaryny redaktirlemeli bolarsyňyz. Indi çaga mowzuklarymyz bilen näme etmelidigimizi bilýäris we olary gyzgyn döredýäris. Iň gowy tarapy, bu mowzuklary döretmek aňsat we islän wagtyňyz gurnap we gurup bilersiňiz. Mundan başga-da, talaplaryňyza esaslanyp, çaga mowzugyna täze wariantlar goşup bilersiňiz, emma çäkli ulanylyşy we mümkinçilikleri sebäpli haýsydyr bir kod redaktirlemezligi ýa-da çaga temasynyň sazlamalaryny üýtgetmezligiňizi maslahat berýäris.

Çaga mowzuklary bilen baglanyşykly üç sany gyzykly zat

Indi çaga mowzugyňyzyň esaslaryny bilýärsiňiz we onuň bilen aşakdaky gyzykly zatlary edip bilersiňiz

1. Müşderisine täze opsiýalary goşuň - Müşderisine täze opsiýalary aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz we esasy mowzukdan ähli aýratynlyklary alýandygyny görersiňiz.

2. Täze poçta görnüşiniň şablonlaryny goşuň - WooCommerce ulanýan bolsaňyz, özüne çekiji görnüş bermek üçin çaga mowzugyna ýörite önüm şablonlaryny goşup bilersiňiz. Çaga mowzugyna goşuň, esasy tema täzelenende kod ýitirmezligiňizi üpjün edýär.

3. Ene-atanyň mowzugynyň ýerleşişini ýok ediň - Esasy mowzuklardaky şablonlary düzmeli. Munuň iň oňat we amatly usullaryndan biri, şablony ene-atadan çaga mowzugyna göçürmek we şol ýerden özleşdirip başlamakdyr.